Ảnh đại diện Nga (ZM9829)
Quách *** Nga
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp