Ảnh đại diện Trâm (ZN0558)
Đặng *** Trâm
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, Ninh Thuận
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp