Ảnh đại diện Yến (ZN3013)
Nguyễn *** Yến
Thông tin nghề nghiệp

Quản lý
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp