Ảnh đại diện Mỹ (ZN7729)
Trần Thị *** Mỹ
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
3 triệu
Luật Lao động
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp