Ảnh đại diện Phềnh (ZO8417)
Hín *** Phềnh
Thông tin nghề nghiệp

Đồng Nai
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp