Ảnh đại diện Yến (ZP5151)
*** Yến
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp