Ảnh đại diện Quỳnh (ZQ3701)
Nguyễn Thị *** Quỳnh
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
4 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp