Ảnh đại diện Uyên (ZQ5617)
Trần Đỗ *** Uyên
Thông tin nghề nghiệp

Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp