Ảnh đại diện Mai (ZQ9465)
Nguyễn Thị *** Mai
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Hà Nội, Hải Phòng, (có thể thay đổi nơi làm việc)
10 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp