Ảnh đại diện Bắc (ZR0053)
Ngô *** Bắc
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
7 triệu
Luật Tố tụng dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp