Ảnh đại diện Thảo (ZR0778)
Nguyễn Thị *** Thảo
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp