Ảnh đại diện Nhi (ZR5915)
Vũ Thị *** Nhi
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
6 triệu
Luật Đất đai
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp