Ảnh đại diện Anh (ZR8274)
Nguyễn Thị *** Anh
Thông tin nghề nghiệp

Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp