Ảnh đại diện Hường (ZS0113)
*** Hường
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
6 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp