Ảnh đại diện Nhiễu (ZS3304)
Nguyễn *** Nhiễu
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
1 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp