Ảnh đại diện Thảo (ZS4175)
Phạm *** Thảo
Thông tin nghề nghiệp

Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp