Ảnh đại diện Liên (ZS6082)
Vi Thị *** Liên
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
3 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp