Ảnh đại diện THẮM (ZS6550)
NGUYỄN THỊ *** THẮM
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp