Ảnh đại diện Nhiền (ZT1076)
Phạm *** Nhiền
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Bình Dương
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp