Ảnh đại diện nguyenthitue906@gmail.com (ZT2233)
nguyenthitue906@gmail.com
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
6 triệu
Luật Lao động
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp