Ảnh đại diện Hà (ZT3485)
Đặng ***
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội, Thái Bình
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp