Ảnh đại diện Hương (ZT4191)
Hồ Thị *** Hương
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Nghệ An
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp