Ảnh đại diện Uyên (ZT8995)
Trần Thị *** Uyên
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp