Ảnh đại diện Thuận (ZU3563)
Nguyễn Thị *** Thuận
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Luật Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp