Ảnh đại diện Linh (ZU3705)
Vũ Ngọc *** Linh
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Hà Nội
10 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp