Ảnh đại diện Tuyết (ZV2626)
Đậu *** Tuyết
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp