Ảnh đại diện Hằng (ZV3214)
Phạm *** Hằng
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp