Ảnh đại diện Hằng (ZV4310)
Đoàn Thị *** Hằng
Thông tin nghề nghiệp

Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp