Ảnh đại diện Hà (ZV6945)
Phạm ***
Thông tin nghề nghiệp

Kiểm sát viên
Toàn Quốc
7 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp