Ảnh đại diện Dung (ZV7564)
Bùi Ngọc *** Dung
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp