Ảnh đại diện Xư (ZW2059)
Siu ***
03/07/1997
0981771***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
siupx***@gmail.com
Nữ
*** Đoàn Như Hài
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Thư ký
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
8 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết