Ảnh đại diện Lài (ZX2480)
Nguyễn Thị *** Lài
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp