Ảnh đại diện Tuyết (ZY0082)
Cung Thị *** Tuyết
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp