Ảnh đại diện Trinh (ZY4023)
Hồ Thị *** Trinh
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Đà Nẵng
7 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp