Ảnh đại diện Hảo (ZY5514)
Nguyễn Ngọc *** Hảo
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
,001 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp