Ảnh đại diện Khương (ZY9295)
Trần *** Khương
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp