Ảnh đại diện Anh (ZZ0124)
Nguyễn Thị *** Anh
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp