Ảnh đại diện Nga (ZZ2017)
*** Nga
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Bình Dương
2 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp