Ảnh đại diện Yến (ZZ2262)
*** Yến
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội, Vĩnh Phúc
4 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp