Ảnh đại diện Linh (ZZ6112)
Nguyễn *** Linh
Thông tin nghề nghiệp

Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp