Ảnh đại diện Trâm (ZZ6839)
Châu Thị *** Trâm
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Đà Nẵng, Quảng Nam, (có thể thay đổi nơi làm việc)
12 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp