Ảnh đại diện Anh (ZZ7127)
Thái Thị *** Anh
Thông tin nghề nghiệp

Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp