Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang


Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đang cập nhật Nội dung