Giới thiệu về Bưu Điện Tỉnh Bình Dương - Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam
Là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Bưu Điện Việt nam
- Các chức năng nhiệm vụ chính: Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng Bưu chính công cộng trên địa bàn tỉnh; Kinh doanh các dịch vụ Bưu chính dành riêng theo qui định của Tổng công ty và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Kinh doanh các dịch vụ Bưu chính, Phát hành Báo chí, chuyển phát trong và ngoài nước; Hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông cung cấp, kinh doanh các dịch vụ viễn thông, CNTT trên địa bàn tỉnh; Tổ chức kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật và được Tổng công ty cho phép.
Hình ảnh của Bưu Điện Tỉnh Bình Dương - Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam
Chưa có hình ảnh
Tuyển dụng của Bưu Điện Tỉnh Bình Dương - Tổng Công Ty Bưu Điện Việt Nam
  • Trước
  • 1
  • Tiếp