Tuyển dụng Kế toán - Kiểm toán mới nhất


- Trực tiếp xây dựng các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng KPI cho các chức danh trong công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy trình - quy định của CBNV công ty.
- Ghi nhận, báo cáo các sai sót và những rủi ro có thể xảy ra, thảo luận và đề xuất những giải pháp nhằm ngăn ngừa các rủi ro cho Ban lãnh đạo.
- Rà soát, bổ sung và cải tiến hệ thống các quy chế, quy trình hoạt động, thủ tục của các phòng, Bộ phận Công ty.

Kết quả tìm kiếm: 7.819 việc làm ngành Kế toán - Kiểm toán
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương