Trưởng phòng Hành chính nhân sự là gì?

Trưởng phòng nhân sự là người có trách nhiệm điều phối toàn bộ công việc có liên quan đến nhân sự của mỗi doanh nghiệp. Trách nhiệm của trưởng phòng nhân sự:

- Thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến nhân sự theo sự phân công của Ban giám đốc

- Lên được kế hoạch, lộ trình sử dụng tài sản, thiết bị của toàn công ty

- Lên kế hoạch và cách thực hiện về việc an toàn lao động, trật tự an ninh…

- Đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo các thông tin trong lĩnh vực nhân sự

- Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty.

- Hỗ trợ các phòng ban về công tác nhân sự, hành chính

Quyền hạn của trưởng phòng nhân sự:

- Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ nhân sự của phòng

- Có quyền điều phối và phân công công việc cho nhân viên trong phòng

- Giám sát tiến độ thực hiện công việc, đánh giá kết quả công việc của nhân viên phòng nhân sự

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển….với nhân sự

- Được phép giải quyết các yêu cầu, khiếu nại… của nhân sự các phòng ban dựa trên nội quy, quy chế của công ty

- Trưởng phỏng nhân sự được quyền yêu cầu các phòng ban làm rõ trách nhiệm khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến sự thiệt hại vật chất, uy tín của công ty.

- Truyền tải những chỉ thị, ý kiến của Ban giám đốc tới nhân viên, giúp nhân viên hiểu đúng các yêu cầu và thực hiện đầy đủ.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong khả năng nhằm làm giảm sự thiệt hại đến quyền lợi của CBCNV hoặc công ty.

- Ký và quản lý các văn bản giấy tờ được BGĐ ủy quyền

- Ký thông báo các công việc chuyện môn của phòng

- Truyền tải các chỉ thị của cấp trên tới các phòng ban, giám sát sự tương tác giữa các phòng ban để đảm bảo công việc thực hiện đúng yêu cầu của cấp trên.

2.132