Điều kiện theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ năm 2023 được quy định như thế nào?

(có 1 đánh giá)

Cho tôi hỏi, hiện nay để theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ thì có cần phải đáp ứng các điều kiện nào hay không? Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng nước ngoài thì yêu cầu về trình độ ngoại ngữ ra sao? (Đức Trí - TP.HCM) 

Chương trình đào tạo Thạc sĩ được tổ chức theo các hình thức nào? Thời gian đào tạo ra sao?

Theo Điều 3 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT thì chương trình và thời gian đạo tạo Thạc sĩ được quy định như sau:

(1) Chương trình đào tạo Thạc sĩ được thực hiện dưới 02 hình thức:

- Hình thức đào tạo chính quy áp dụng cho chương trình định hướng nghiên cứu và chương trình định hướng ứng dụng.

- Hình thức đào tạo vừa làm vừa học áp dụng cho chương trình định hướng ứng dụng.

Thời gian tổ chức hoạt động giảng dạy đối với mỗi hình thức đào tạo thực hiện theo Quy chế đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(2) Đối với mỗi hình thức đào tạo Thạc sĩ, cơ sở đào tạo cung cấp kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa cho từng chương trình đào tạo để định hướng cho học viên. Thời gian đào tạo được quy định như sau:

- Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa phải phù hợp với thời gian quy định trong Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, đồng thời bảo đảm đa số học viên hoàn thành chương trình đào tạo;

- Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa đối với hình thức đào tạo vừa làm vừa học dài hơn ít nhất 20% so với hình thức đào tạo chính quy của cùng chương trình đào tạo;

- Thời gian tối đa để học viên hoàn thành khóa học được quy định trong quy chế của cơ sở đào tạo nhưng không vượt quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa đối với mỗi hình thức đào tạo.

Điều kiện theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ năm 2023 được quy định ra sao? (Hình từ internet)

Để theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ trong năm 2023 thì cá nhân cần đáp ứng những điều kiện gì?

Theo Điều 5 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT thì một số điều kiện để theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ cần đáp ứng các điều kiện sau:

(1) Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;

(2) Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

(3) Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.

Lưu ý:

(1) Cá nhân dự tuyển chương trình đào tạo Thạc sĩ được coi là đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Quy chế này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

(2) Trường hợp công dân nước ngoài muốn đăng ký theo học các chương trình đào tạo Thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có).

Trường hợp chương trình đào tạo Thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng nước ngoài thì cá nhân cần đáp ứng các điều kiện gì?

Căn cứ Điều 5 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT thì trong trường hợp chương trình đào tạo Thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng nước ngoài thì cá nhân ngoài các điều kiện về bằng cấp, đáp ứng yêu cầu của chương trình thì còn phải phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ, cụ thể như sau:

(1) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy;

(2) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ của ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy đạt trình độ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục của Quy chế này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Xem thêm: Học thạc sĩ luật ở đâu? Chi phí học thạc sĩ năm 2022

(có 1 đánh giá)
Thành Nhân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.198