Thỏa thuận bảo vệ dữ liệu cá nhân

CHẤP THUẬN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Thành viên tự nguyện đồng ý và xác nhận chấp thuận việc xử lý dữ liệu cá nhân của thành viên theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP với các nội dung như sau:

1. Dữ liệu cá nhân được xử lý

Thành viên hiểu, xác nhận và đồng ý rằng NHÂN LUẬT NGÀNH LUẬT được phép xử lý dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm của thành viên, người giao dịch được ủy quyền và các bên khác có liên quan của thành viên, nếu cung cấp và/hoặc đăng ký với NHÂN LUẬT NGÀNH LUẬT (sau đây gọi chung là thành viên), bao gồm các dữ liệu được cập nhật, sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm, trong đó:

Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên hệ, quốc tịch, hình ảnh, số điện thoại, email, chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/giấy tờ nhận diện khác, thông tin về tài khoản số, dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng, các thông tin, dữ liệu khác gắn liền với cá nhân hoặc giúp xác định một cá nhân cụ thể và các thông tin, dữ liệu khác theo quy định của pháp luật; và

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo khoản 4 Điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

2. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân

Thành viên đồng ý và xác nhận rằng các dữ liệu cá nhân của thành viên nêu tại Mục 1 Bản Chấp thuận này được xử lý cho các mục đích sau:

Xác thực, định danh thành viên.

- Liên hệ cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ khi khách hàng đăng ký thành viên và chăm sóc, hỗ trợ thành viên trong quá trình sử dụng (như là gọi điện thoại; gửi email...).

- Liên hệ trả lời các thắc mắc, tiếp nhận và phản hồi các yêu cầu, khiếu nại.

- Để xuất hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân

Thành viên chấp thuận rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của thành viên được thực hiện bởi (i) NHÂN LUẬT NGÀNH LUẬT; (ii) tổ chức cá nhân khác hợp tác/liên kết với NHÂN LUẬT NGÀNH LUẬT để xử lý dữ liệu cá nhân.

4. Phương thức xử lý dữ liệu cá nhân

Thành viên đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của thành viên được xử lý bằng bất kỳ phương thức nào theo chính sách và/hoặc áp dụng của NHÂN LUẬT NGÀNH LUẬT trong từng thời kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn, thu thập, ghi, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, sử dụng không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác để chuyển dữ liệu cá nhân trong nước và/hoặc ra nước ngoài, xóa, hủy và các hành động khác có liên quan.

5. Thời gian bắt đầu và kết thúc xử lý dữ liệu

NHÂN LUẬT NGÀNH LUẬT bắt đầu thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân từ khi được cung cấp và/hoặc biết được cho đến khi nhận được yêu cầu kết thúc xử lý dữ liệu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khách hàng có quyết định rút lại sự đồng ý sau khi thành viên đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật và/hoặc chính sách áp dụng tại từng thời điểm của NHÂN LUẬT NGÀNH LUẬT.

6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên về xử lý dữ liệu cá nhân

- Thành viên có quyền cung cấp, truy cập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu cá nhân, rút lại sự đồng ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân, hạn chế hoặc phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Thành viên có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của NHÂN LUẬT NGÀNH LUẬT để thuận tiện trong việc chăm sóc, hỗ trợ thành viên.

- Thành viên có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

7. Cam kết khác về xử lý dữ liệu cá nhân

Trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân, NHÂN LUẬT NGÀNH LUẬT và các bên liên quan sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật, an ninh, bảo mật cần thiết và trong khả năng phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Tuy nhiên, thành viên hiểu và công nhận rằng không có hệ thống kỹ thuật hay biện pháp an ninh, bảo mật nào là an toàn tuyệt đối và giao dịch trực tuyến, không gian mạng cùng các hình thức xử lý dữ liệu cá nhân luôn tiềm ẩn các nguy cơ phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn, việc dữ liệu bị rò rỉ, phát tán, lợi dụng, chiếm đoạt. Trong trường hợp này, thành viên đồng ý rằng NHÂN LUẬT NGÀNH LUẬT và các bên liên quan không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với khách hàng và bên liên quan của khách hàng (nếu có).

8. Hiệu lực

Bản chấp thuận này là một phần không tách rời của các tài liệu, hợp đồng đã giao kết và/hoặc xác nhận bởi thành viên với NHÂN LUẬT NGÀNH LUẬT.