Mới tốt nghiệp/thực tập
17.000 đồng/ hồ sơ cho cấp bậc này
Từ cấp nhân viên trở lên
27.000 đồng/ hồ sơ cho cấp bậc này trở lên