*

CÔNG CỤ TÍNH LƯƠNG

Công cụ tính lương này giúp chuyển đổi lương gộp (lương gross) thành lương ròng (lương net) và ngược lại. Thuế suất và các khoản giảm trừ liên quan đến khoản lương nói trên được tính theo luật lao động hiện hành.

* Xin vui lòng điền Thu nhập
* Xin vui lòng điền Mức lương đóng bảo hiểm
(?)

1. Khái niệm

Lương gross là tổng tiền lương mà người sử dụng lao động sẽ trả cho người lao động trong mỗi kì trả lương.

Tổng tiền lương sẽ bao gồm: mức lương cơ bản, phụ cấp, các khoản trợ cấp, phụ cấp khác và khoản tiền đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN,…), thuế TNCN (nếu có) mà doanh nghiệp chưa trích đóng của người lao động.

Trước khi trả thu nhập cho người lao động, người sử dụng lao động sẽ trích từ tiền lương của người lao động một khoản tiền để đóng bảo hiểm, đóng thuế TNCN cho người lao động. Do đó mức lương thực nhận của người lao động sẽ thấp hơn so mới mức lương đã thỏa thuận trên hợp đồng.

Lương net là tiền lương thực nhận của người lao động sau khi đã trừ các khoản tiền đóng bảo hiểm và tiền thuế. Khi thỏa thuận trả lương net thì người lao động sẽ nhận đúng với số lương đã thỏa thuận trên hợp đồng.

2. Cách tính lương gross sang net và ngược lại

Dựa trên khái niệm của lương gross và lương net, có thể thấy được rằng lương gross và lương net có mối quan hệ với nhau. Ta có thể tính lương gross sang net và ngược lại theo công thức:

Lương gross = Lương net + (BHXH + BHYT + BHTN) + Thuế TNCN (nếu có)

Lương net = Lương gross – (BHXH + BHYT + BHTN + Thuế TNCN (nếu có))

3. Phân biệt lương gross, net

 

Lương gross

Lương net

Khái niệm

Là tổng tiền lương của người lao động (NLĐ) mà người sử dụng lao động (NSDLĐ) chi trả mỗi kì trả lương chưa trừ các khoản tiền bảo hiểm, tiền thuế TNCN.

Là tiền lương thực nhận của người lao động mỗi kì trả lương, không bị trừ thêm tiền đóng bảo hiểm, tiền thuế TNCN.

Mức lương thực nhận của người lao động

Thấp hơn so với lương đã thỏa thuận trên hợp đồng

Lương thực nhận bằng = Lương Gross – (BHXH + BHYT + BHTN + Thuế TNCN (nếu có))

Trong đó, mức trích đóng các khoản bảo hiểm là: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%)

Bằng với mức lương đã thỏa thuận trên hợp đồng

Ưu điểm

Dựa trên mức lương gross có thể tính toán được các khoản tiền bảo hiểm, tiền thuế TNCN phải nộp.

Người lao động chỉ cần nhận đúng số tiền đã thỏa thuận trên hợp đồng, không phải tính toán xem người sử dụng lao động trừ tiền đóng bảo hiểm, tiền thuế TNCN có đúng hay không như nhận lương gross.

Nhược điểm

Do thu nhập thực nhận thấp hơn mức lương đã thỏa thuận trên hợp đồng nên NLĐ phải thường xuyên tính toán số tiền đóng bảo hiểm và thuế thu nhập để tránh bị NSDLĐ tính sai.

NSDLĐ có thể sử dụng mức lương này để đóng Bảo hiểm cho NLĐ dẫn đến mức đóng thấp, mức hưởng các chế độ bảo hiểm của NLĐ cũng thấp.